• Plaats
  • Plaats
  • Voorganger

  Valburg (Hervormde Kerk)

  Protestantse Kerk in Nederland (Hervormde Gemeente)

  Valburg Kerkplein 6 6675 BT Valburg toon op kaart

  Predikant: ds. B. van Leeuwen

  Reguliere kerktijden: 10:00 en 18:30

  Bekijk het beroepingswerk van deze gemeente.

  Over de gemeente

  De Hervormde Gemeente van Valburg-Homoet kan geplaatst worden in de hervormd-gereformeerde modaliteit binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een Schriftuurlijk-bevindelijke prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven.

  In de beide sacramenten, te weten de bediening van het Heilig Avondmaal (4 keer per jaar) en de bediening van de Heilige Doop  belijdt de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de verbondstrouw van God.

  De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, namelijk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsvorm en Bekentenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van de vaderen. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de Drie Formulieren van Enigheid, namelijk de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

  Binnen de PKN wenst onze gemeente een Hervormde gemeente te blijven. Deze grondslag kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van de Kerk of van de Overheid. Deze concretisering laat zien hoe wij als Hervormde gemeente in de PKN willen staan; waarop wij acht geven en waaraan wij vasthouden. De inhoud hiervan is verwoord in het door de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk goedgekeurde Convenant van Alblasserdam (maart 2004). 

  Lees meer
  Dit is mijn thuisgemeente
  Website gemeente Kerktijden op uw website Voeg toe aan agenda

  Diensten in uw agenda

  Voeg de volgende link toe aan uw agenda: https://www.kerktijden.nl/data/kerktijden/gemeente/1178/ical

  Kerktijden op uw website

  Voor het tonen van kerktijden op externe websites is een widget ontwikkeld. De beheerder van de website kan deze widget plaatsen.

  Bij het gebruiken van de widget gaat u akkoord met het volgende:
  - Het logo van kerktijden dient zichtbaar te blijven.
  - De link naar kerktijden.nl dient zichtbaar te blijven.

  Voor het gebruik van de widget dient jQuery beschikbaar te zijn op de website. U kunt dit doen door:
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.0/jquery.min.js"></script> toe te voegen binnen de <head></head> tags van de website.

  Voeg de onderstaande code op de gewenste plek toe aan de html van de website. Deze code is specifiek voor de gemeente; Valburg (Hervormde Kerk)

  <script id="kerktijden-widget-gem-1178" data-weken=3 src="https://www.kerktijden.nl/widget/kerktijdenV2-min.js" type="text/javascript"></script>

  U kunt de styling van de widget aanpassen binnen de stylesheets van de website.

  Contactpersonen

  Diensten

  vorige diensten
  meer diensten
  toon foto's